Logotypu Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH

Projekt „KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH” realizowany jest przez LGD „Korona Sądecka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Beskid Gorlicki” oraz Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu: „Korona Sądecka dla młodych”

Wartość projektu: 8 823 445,61 zł w tym dofinansowanie z UE 8 379 919,30 zł.

Opis i cele projektu: Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 510 os. młodych (w tym 306 kobiet) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET) z 4 powiatów województwa małopolskiego (miasto Nowy Sącz, powiat Nowosądecki, Limanowski, Gorlicki), tworzących subregion sądecki i podjęcie pracy przez 219 osób (131 kobiet) poprzez zapewnienie profesjonalnego wsparcia w określaniu i real. ścieżki zawodowej, rozwijaniu i zdobywaniu kompetencji /doświadczenia zawodowego - do końca stycznia 2021 r. Zwiększając poziom zatrudnienia młodzieży wchodzącej na rynek pracy, projekt wpłynie na realizację celu szczegółowego POWER. Umożliwiając w równym stopniu dostęp do udziału w projekcie kobietom, mężczyznom i osobom niepełnosprawnym przedsięwzięcie wesprze zasadę równości szans.

Rekrutacja będzie prowadzona do dnia 30 kwietnia 2020 roku, chyba że planowana do zrekrutowania ilość Uczestników Projektu zostanie osiągnięta wcześniej.

Głównymi rezultatami projektu są:

 • Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu objętym wsparciem w projekcie: 510 os./ 306 kobiet,
 • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnością objętych wsparciem w projekcie: 20 os./ 12 kobiet,
 • Licz. osób poniżej 30 lat, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu projektu: 165 os./
 • 99 kobiet,
 • Odsetek UP (z wyłączeniem osób niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach), którzy podejmą zatrudnienie (rozumiane jako podjęcie pracy w oparciu o: umowę pracy, umowę cywilnoprawną i podjęcie działalności gospodarczej) w okresie 3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie: 43%
 • Odsetek osób z niepełnosprawnościami objętymi wsparciem w projekcie, które podejmą zatrudnienie w okresie 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: 17%
 • Odsetek osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie, które podejmą zatrudnienia w okresie 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: 48%

Grupa docelowa:

510 osób młodych (w tym 306 kobiet) w wieku 15-29lat, biernych zawodowo, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET) z 4 powiatów województwa małopolskiego (Nowy Sącz, P. Nowosądecki, P. Limanowski, P. Gorlicki), z wyłączeniem grup określonych dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

Główne zadania:

 • rekrutacja i promocja (k-ty pośrednie), dzięki zaangażowaniu wszystkich lokalnych partnerów
 • identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości
 • poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy, realizowane w sposób ciągły,
 • granty na utworzenia stan. pracy w formie telepracy,
 • szkolenia i egzaminy
 • staże
 • wsparcie dla mobilności
 • wsparcie osób niepełnosprawnych
 • dotacje

Projekt „Korona Sądecka dla młodych” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób Młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020